Gielebiesie/Språkbad

den 25-27 januari i Hattfjelldal

Begränsat antal deltagare. Även familjer är välkomna!

Som deltagare bör du kunna lite sydsamiska.

Kurs, boende och mat är gratis. Resan bekostar du själv.

Anmälan senast den 19 januari till

Sagka Stångberg sigrid.stangberg@gmail.com 0046706218349

Gun-M.Utsi gun@sijtijarnge.no 004791905029

 

Gïelebiesie

Tsiengelen 25-27b. Aarportsne

Gaertjiedamme låhkoe gïeh meatan. Fuelhkieh aaj åadtjoeh båetedh!

Buerie ånnetji åarjelsaemien maahtah jis edtjah meatan årrodh.

Kuvsje, årrome jïh beapmoeh leah åesehts. Vuelkemem jïjtje åadtjoeh maeksedh.

Bæjhkoehtimmie minngemes tsiengelen 19b. Sagka Stångberg:se

sigrid.stangberg@gmail.com 0046706218349

Gun-M. Utsi gun@sijtijarnge.no 004791905029